سم پاش های فرغونی و زنبه ای - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

جهت سم پاشی گیاهان و درختان و مزارع از سم پاش هایی چون سمپاش فرغونی ، سمپاش زنبه ای ، سم پاش تراکتوری استفاده می گردد .
1- سمپاش زنبه ای : دارای یک شاسی بدون چرخ با دو دسته می باشد. دارای یک موتور دور پایین و یک پمپ پیستونی تحت فشار می باشد.لیکن سمپاش زنبه ای فاقد مخزن ذخیره سم می باشد.سمپاش زنبه ای برای مناطق کوهستانی و صعب العبور به جهت جابجایی آسان مناسب می باشد.
2- سم پاش فرغونی : دارای شاسی با دو چرخ می باشد.دارای یک موتور دور پایین و یک پمپ پیستونی تحت فشار می باشد.همراه با مخزن و گنجایش متفاوت میباشد.
در خرید سمپاش زنبه ای و سمپاش فرغونی دقت گردد که موتور سم پاش از نوع دور پایین باشد تا از اصطحلاک سیستم سمپاش جلوگیری گردد.
3- سمپاش پشتی تراکتوری : دارای مخزن بزرگ که از 400 لیتر به بالا هستند.همراه با پمپ تحت فشار قوی بدون موتور در پشت تراکتور بسته میشود.