سم پاش ها - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
 

سمپاشها به چند گونه مختلف طبقه بندي شوند:
1-سمپاشهاي دستي(کوچک ترند)
2-سمپاشهاي پشتي بدون موتور (کوله ای)
3-سمپاشهاي پشتي موتوري لانسی
4-سمپاش زنبه ای موتوری
5-سمپاشهاي چرخدار موتوري (فرغونی)
6-سمپاشهاي تراكتوري سوار(پشت تراکتوری)