اره های غلافدار - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
 

اره غلافدار به گونه ای است که محافظ دارد. برای استفاده انرا از محافظ (غلاف ) بیرون کشیده و بعد از انجام کار و استفاده انرا دوباره در محافظ (غلاف) خود قرار میدهید.
اره های از نوع سامورایی از این دسته اره ها هستند.
گونه‌ای از ابزار است، که جهت استفاده انسان (دست انسان) طراحی می‌شود و سازوکار آن نیز بگونه‌ای است، که با کمک این نوع ابزار دستی (اره های غلافدار )، انرژی کمتری مصرف می‌شود.
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg