لانس های سمپاشی - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

برای سمپاشی از انواع لانس استفاده میشود.
در اندازه ها و جنسهای گوناگون ونسبت به نوع سمپاشی یافت میشود .
آنچه مشخص است، استفاده از سیستم کشاورزی دقیق :
1- در دنیا به شدت در حال گسترش است.
2- میزان مصرف آب، کود، سم و … را به شدت کاهش می دهد.
3- کارآیی استفاده از نهاده های آب، کود، سم و … را به شدت بالا می برد.
4- اقتصادی است.
5- سازگار با محیط زیست و توسعه پایدار است.
6- در حفاظت از منابع طبیعی و به ویژه آب بسیار موفق عمل می کند.
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg