مته چاله کن-ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
 

مته چاله کن در باغبانی کاربرد وسیعی دارد . حفر چاله با ابعاد گوناگون برای درختکاری یا نصب تیرهای حصار اطراف مزرعه با چاله کن انجام میشود .
سرعت کار با این ماشین نسبت به روش های دستی بسیار زیاد است .
برای حفر چاله های با عمق و قطر مختلف مته های گوناگون و قابل تعویض وجود دارد که با توجه به مشخصات چاله می توان مته مناسب را به کار برد .
انواع چاله کن از نظر شیوه تأمین نیرو :
روش مکانیکی : در این روش نیرو از محور انتقال نیرو به وسیله یک واسطه به جعبه دنده چاله کن منتقل شده ، در جعبه دنده جهت نیرو تغییر می کند .
مته به حالت عمود بر زمین حرکت دورانی کرده ، زمین را سوراخ می کند . خاک حفاری بر روی سطح مته بالا آمده و اطراف گودی می ریزد .
روش هیدرولیکی : در این روش با استفاده از سیستم هیدرولیک تراکتور روغن تحت فشار از طریق لوله های رابط به موتور هیدرولیکی که در سر مته قرار گرفته منتقل می شود .
موتور تحت تأثیر نیروی هیدرولیک حرکت دورانی کرده ، مته را می چرخاند .
روغن از یک لوله وارد موتور شده و از لوله دیگر به مخزن روغن هیدرولیک تراکتور برمی گردد .
در مته هایی که با روش مکانیکی کار می کنند چون نیرو با واسطه از محور انتقال نیرو به جعبه دنده چاله کن منتقل می شود و حداکثر زاویه ی واسطه با افق نباید از حدود 40 درجه تجاوز کند .
در نتیجه طول مته به اندازه ای است که در حال کار زاویه فوق رعایت شود .از اینرو عمق چاله ها محدودیت دارد .
اما در انتقال نیرو به مته در روش هیدرولیکی این محدودیت وجود ندارد و طول مته را می توان طویل تر ساخت و چاله های عمیق تر حفر نمود .
امروزه برای حفر چاله های مورد نیاز پایه های کابل برق و تلفن از این چاله کن ها استفاده می شود .
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg