سمپاش های زنبه ای - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج 
 

 

این سمپاشها دارای یک موتور بنزینی  و پمپ سمپاش پیستونی بوده که بر روی یک شاسی نسب می شوند .
برای حمل مایع سم  معمولا از بشکه های جداکانه استفاده می شود .
در انواع 30 بار فشار و  40 بار فشار که خود به دو نوع 100 لیتری و 200 لیتری دسته بندی می شوند عرضه می نماید.
یعنی مدل 100 لیتری 30 بار فشار مدل 100 لیتری 40 بار فشار و مدل 200 لیتری 40 بار فشار میباشد.
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg